Thước Lỗ Ban - Đo Đạc Phong Thủy

Last Update:
August 29, 2017

Version:
18.86

Requirements:
4.0.3 and up

Score:
Rated 4.7 stars out of five stars

GET IT ON GOOGLE PLAY

Screenshots

Description

Từ xa xưa đến nay, đa phần ai làm nhà, làm cửa cũng đều chú ý đến thước đo Lỗ Ban.

Thước Lỗ Ban được ứng dụng thực tế trong cuộc sống, trong đo đạc và ở rất nhiều lĩnh vực như các kích thước cửa chính, cửa phụ, trần nhà, kích thước bàn thờ, bệ bếp, vv ...
Thước Lỗ Ban do ông tổ của nghề mộc và xây dựng, Lỗ Ban là thợ mộc giỏi của nước Lỗ (nay là tỉnh Sơn Đông) thời Xuân Thu (770-460 TCN). Tên ông là Ban (hoặc), họ là Công Thâu. Lỗ Ban nghĩa là "ông Ban người nước Lỗ".

Ứng dụng Thước Lỗ Ban được làm ra để đáp ứng nhu cầu của nhân dân, kiến trúc sư, thầy phong thủy, các nhà xây dựng ... để phục vụ và có cuộc sống tốt hơn.

Chức năng:

- Thước Lỗ Ban 52.2cm dùng đo khoảng không thông thủy (cửa, cửa sổ...)
- Thước Lỗ Ban 42.9cm (Dương trạch) dùng trong khối xây dựng (bếp, bệ, bậc...)
- Thước Lỗ Ban 38.8cm (Âm phần) dùng trong Đồ nội thất (bàn thờ, tủ...)

- Giải thích ý nghĩa các cung

Cầu chúc các bạn toàn gia an khang thịnh vượng! Since ancient times to the present, the majority of whom do house doors are also paying attention to Lu Ban measure.

Lu Ban Ruler is practical application in life, in measurements and in many areas such as the size of the door, the side door, the ceiling, the size of the altar, the kitchen counter, etc ...
Lu Ban Ruler by the grandfather of carpentry and construction, good carpenter Lu Ban is the state of Lu (now Shandong Province) Spring and Autumn Period (770-460 BC). His name is the Board (or) they are Public Thau. Lu Ban means "Ban nationals hole".

Lu Ban Ruler application was made to meet the needs of the people, architects, feng shui master, the builder ... to serve and have a better life.

Function:

- Measuring 52.2cm Lu Ban measured using space navigation (doors, windows ...)
- Lu Ban Measuring 42.9cm (Yang Tse) used in building blocks (stove, pans, steps ...)
- Lu Ban Measuring 38.8cm (Music section) used in furniture (altar, cabinets ...)

- Explain the meaning of the provision

We wish you all prosperity in!

Comments

2017 WapDime.com. All rights reserved. Android is a trademark of Google Inc.