glook.me

Last Update:
January 16, 2018

Version:
1.7.9

Requirements:
4.1 and up

Score:
Rated 4.8 stars out of five stars

GET IT ON GOOGLE PLAY

Screenshots

Description

Vaš novčanik je pun plastičnih kartica lojalnosti i drugih benefit kartica ? Propustili ste mnoge dobre akcije i promocije zato što Vam je bilo mrsko da sečete papirne kupone ili ste prosto zaboravili, propustili neki datum i sl. ? Niste iskoristili poene skupljene u nekom od poznatih programa lojalnosti ?
GLOOK -nova, jedinstvena aplikacija koja će Vam doneti sasvim posebno šoping i lojalti iskustvo ! GLOOK - Najbolje prodavnice, sjajni brendovi i njihovi benefit i lojalti programi, promocije, obaveštenja, kuponi, vaučeri itd na jednom mestu – u glook.me aplikaciji. Ova aplikacija će Vas osloboditi plastičnih kartica, papirnih kupona, dosadnih i neželjenih promocija. Učestvujete u benefit programu samo kada Vi želite i dok god Vam taj program odgovara. Štedite kupujući, skupljajte poene i kredite omiljenih prodavnica, osvojite uvek veće popuste i privilegije, menjajte stečene glook kredite za nagrade i vaučere, budite uvek informisani na vreme o novim proizvodima i akcijama i sve to u veoma lepoj i intuitivnoj aplikaciji.

Glook sovica će biti Vaš prijatelj i najbolji savetnik u kupovini. Glookujte – istražujte klubove, tj lojalti programe i akcije velikog broja firmi – prodavnica svih vrsta , bioskopa, pozorišta, poslastičarnica, restorana, hotela... Glook zajednica će vremenom biti sve veća i veća omogućujući Vam sjajan izbor programa i akcija.

Funkcionalnosti i prednosti:
+ NOVO !!! GLOOK Servis MOJA BRZINA vam meri prosečnu brzinu na autoputu i opominje Vas ako činite prekršaj
+Sve lojalti kartice na jednom mestu. U svakom klubu imate svoj barkod i dovoljno je da ga pokažete na kasi prodavnice-glook partnera.
+ Premestite sve plastične kartice lojalnosti iz novčanika u samo par klikova u GLOOK aplikaciju !
+ Na stranici odabranog kluba imate sve potrebne informacije: o benefitima koje donosi, vašem statusu i iznosu stečenih kredita ili veličine odobrenog popusta, Vaš jedinstveni ID - barkod itd
+ Jedan jedinstveni interaktivni meni za sve funkcionalnosti – SAMO pritisnite glook sovicu i sve Vam je na dohvat ruke
+ glookujte kupone, vaučere, nagradne kupone samo jednim klikom.
+ Samo jedan jedinstveni profil sa vašim podacima za sve klubove
+ Notifikacije, obaveštenja, informacije itd.
+ Besplatni SMS podsetnici, SMS kuponi i kodovi

Ako i zaboravite Vaš mobilni telefon u prodavnici je dovoljno da date broj telefona na kasi, glook će na ekranu kase prikazati Vaše podatke, izlistati kupone i sve druge bitne informacije o članstvu u dotičnom klubu. Your wallet is full of plastic loyalty cards and other benefit card? You have missed many good campaigns and promotions because you hate to cut paper coupons or have simply forgotten, missed a date, and the like. ? Did not use points collected with a common loyalty program?
GLOOK -new, a unique application that will bring you a very special shopping experience and loyalty! GLOOK - Best shops, glossy brands and their benefit and loyalty programs, promotions, announcements, coupons, vouchers, etc. in one place - in glook.me application. This application will let you rid of plastic cards, paper coupons, annoying and unwanted promotions. Participate in the program benefit only if you want to and as long as we have the program for you. Save by buying, earn points and credits of your favorite stores, win still greater discounts and privileges, change glook acquired credits for prizes and vouchers, be kept informed in time about new products and promotions and all this in a very beautiful and intuitive application.
 
Glook owl will be your best friend and advisor in the purchase. Glookujte - explore the clubs, ie loyalty programs and actions of a large number of businesses - shops of all kinds, cinemas, theaters, pastry shops, restaurants, hotels ... Glook community will eventually be bigger and bigger by providing you with a great selection of programs and actions.
 
Functionality and benefits:
+ NEW !!! GLOOK Service My speed you measure the average speed on the highway and warn you if you do foul
+ All loyalty cards in one place. In every club you have your barcode and it is enough to show it to the cashier store-glook partners.
+ Move all plastic loyalty cards from your wallet in just a few clicks GLOOK application!
+ On the selected club you have all the necessary information about the benefits it brings, your status and the amount of acquired loans or size of the approved discount, your unique ID - barcode etc.
+ One unique interactive menus for all functions - just press glook moths and everything is at your fingertips
+ Glookujte coupons, vouchers, coupons in just one click.
+ Only one unique profile with your data for all clubs
+ Notifications, notices, information, etc.
+ Free SMS reminders, SMS coupons and codes
 
If you forget your cell phone in the store is enough to provide a phone number at checkout, glook will screen cash register display your data, list the coupons and all other relevant information on membership in the respective club.

Comments

2017 WapDime.com. All rights reserved. Android is a trademark of Google Inc.